WebTrainer


personal sportcoaching

help   nl Nederlands   en English  

email Contact      feed RSS feed      twitter Twitter

Home

Webshop

Nieuwsberichten

Trainingspakketten

Lid worden

Nieuwsbrief

Inspanningstest

Inloggen

Inspanningstest Sneller BergOp Fietsen 2017 Sportvakantie Fietsen Wielrennen 2017 WebTrainer Personal Sportcoaching

WebTrainer gebruikersvoorwaarden, -regels en privacy statement

Door het gebruik van deze website en het aangaan van een Abonnement met WEBTRAINER ga je akkoord met toepasselijkheid van onderstaande Voorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom om de Voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan.

De Voorwaarden liggen tevens ter inzage bij Admotion en zullen op verzoek via info@webtrainer.com worden toegezonden.

Indien je niet akkoord gaat met de voorwaarden druk dan op "annuleren" en de inschrijving wordt afgebroken.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig voordat je op "akkoord" drukt.

Akkoord gaan betekent dat je

- ouder bent dan 18 jaar
- deze overeenkomst hebt gelezen en goed begrepen
- onherroepelijk akkoord gaat met de voorwaarden in deze overeenkomst

Definities

"WEBTRAINER": WEBTRAINER, Weipoortseweg 94, 2381 NJ Zoeterwoude; E-mail: info@webtrainer.com , Algemeen telefoonnummer 0653982731. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 83176713

"Abonnees": de bezoekers van de Website die een Overeenkomst met WEBTRAINER hebben afgesloten;

"Abonnement": Het recht om tegen de bijbehorende vergoeding aan WEBTRAINER gedurende de overeengekomen periode gebruik te maken van de diensten van WEBTRAINER, zoals behorende bij het betreffende abonnement.

"Abonnementschap:" De verbintenis aangegaan tussen Abonnee en WEBTRAINER.

"Bezoeker": de bezoeker van de Website;

"Bevestiging": een bericht waarin een aanvraag tot een abonnement van WEBTRAINER wordt bevestigd;

"Diensten": het geheel van de door WEBTRAINER in het kader van het Abonnement van WEBTRAINER aangeboden diensten;

"Informatie": de op of via de Website of de in het kader van de Diensten aan Bezoekers of Abonnees ter beschikking gestelde informatie of adviezen;

"Overeenkomst": de abonnementsovereenkomst tussen WEBTRAINER en de Abonnees, op grond waarvan WEBTRAINER Diensten levert aan de Abonnees;

"Website": de website van WEBTRAINER op www.webtrainer.com;

"WEBTRAINER" is een interactief trainingsadviessysteem en de aangeboden aanverwante diensten;

Artikel A. Termijn

Deze overeenkomst vangt aan op de datum dat u heeft aangegeven akkoord te gaan met de voorwaarden. Indien de Overeenkomst niet beëindigd wordt op de wijze beschreven in artikel 2A, verplicht de Abonnee zich de financiële verplichtingen na te leven voor de Diensten aangeboden door WEBTRAINER gedurende de starttermijn zoals vastgelegd onder het onderdeel 'abonnement WEBTRAINER'. Na het aflopen van de starttermijn (en na het beëindigen van elke hierna volgende termijn) wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met een termijn van drie maanden, behoudens indien de Abonnee de overeenkomst beëindigt zoals is beschreven in Artikel 2.

Artikel B. Betaling

a) De Abonnee zal de Diensten ontvangen die hij/zij heeft geselecteerd bij de inschrijving. Indien er sprake is van een periode van gratis abonnementschap als onderdeel van een kortingsactie, zal die periode verplaatst worden naar de laatste maand(en) van de starttermijn. Een korting op het abonnementschap als onderdeel van een bepaalde kortingsactie is geldig voor de starttermijn. Eventuele bijkomende betalingen voor Diensten die buiten de normale overeenkomsten vallen moeten vooraf (voordat de dienst wordt geleverd) worden overlegd, schriftelijk worden vastgelegd en van een akkoord worden voorzien van zowel Abonnee als WEBTRAINER.
b) Het is de Abonnee toegestaan op elk moment het WEBTRAINER trainingspakket te upgraden van WEBTRAINER Sport naar WEBTRAINER coach 2, coach 3, enz. De betaling zal pro-rata aangepast worden. De Abonnee gaat ermee akkoord dat communicatie via telefoon of e-mail door de Abonnee zal worden geïnitieerd, en dat dienaangaande kosten voor de Abonnee zijn. De coaches van WEBTRAINER zullen zo snel mogelijk reageren, waarbij de eerst ontvangen e-mails ook als eerste zullen worden behandeld.


Artikel 1. Opstartkosten.

De Abonnee gaat ermee akkoord dat hij/zij een bedrag betaalt voor de inschrijving bij WEBTRAINER. Deze kosten worden in geen geval geretourneerd.


Artikel 2. Beëindiging

A. Door de Abonnee.

a) Tijdens de eerste 30 dagen van de starttermijn ("eerste 30 dagen starttermijn")

Als de Abonnee niet tevreden is met de diensten geleverd door WEBTRAINER gedurende de eerste 30 dagen van de starttermijn, is het de Abonnee toegestaan de betaling voor deze periode terug te vragen (uitgezonderd de opstartkosten), op voorwaarde dat WEBTRAINER dit verzoek schriftelijk dan wel per e-mail ontvangt voor het verstrijken van de eerste 30 dagen van de starttermijn. Als Abonnee niet voldoet aan deze voorwaarde vervalt deze regel en is WEBTRAINER niet verplicht het bedrag voor het Abonnement terug te betalen.

b) Na de eerste 30 dagen van de starttermijn.

De Abonnee zal het Abonnement niet gedurende de starttermijn mogen beëindigen, behoudens in het geval het Abonnement beëindigd wordt zoals aangegeven staat in artikel 2A(a). De Abonnee mag het Abonnement beëindigen zonder opgaaf van reden, vanaf het aflopen van de starttermijn, op voorwaarde dat WEBTRAINER uiterlijk 30 dagen voor het aflopen van de starttermijn een schriftelijke verklaring van de Abonnee ontvangt, waarin Abonnee aangeeft het Abonnement te willen beëindigen. Abonnee gaat ermee akkoord dat hij/zij betaalt voor de diensten van WEBTRAINER gedurende deze opzegtermijn van 30 dagen.

c) Tijdens elke Abonnementstermijn na de starttermijn.

De Abonnee mag het Abonnement tijdens elke termijn zonder opgaaf van reden beëindigen, op voorwaarde dat WEBTRAINER uiterlijk 30 dagen voor het aflopen van de termijn een schriftelijke verklaring van de Abonnee ontvangt, waarin de Abonnee aangeeft het Abonnement te willen beëindigen. De abonnee gaat ermee akkoord dat hij/zij betaalt voor de diensten van WEBTRAINER gedurende deze opzegtermijn van 30 dagen, met behoud van levering van de dienst door WEBTRAINER. Indien de Abonnee onmiddellijke beëindiging wenst, gaat gebruiker ermee akkoord eenmalig 75% van het resterende bedrag te betalen dat correspondeert met het bedrag dat staat voor de resterende maanden van de huidige Abonnementstermijn.


B. Door WEBTRAINER

a ) WEBTRAINER is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang - via e-mail schrijven aan het opgegeven adres van Abonnee - te beëindigen en/of de toegang tot de Website en / of de Diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien:

  • (i) de Abonnee jonger blijkt dan 18 jaar;
  • (ii) de informatie die de Abonnee in het kader van (het aangaan van) de Overeenkomst heeft verstrekt onvolledig, onjuist of niet up-to-date zijn;
  • (iii) de Abonnee beschikkingsonbevoegd is/blijkt;
  • (iv) de Abonnee in gebreke blijft met het doen van betalingen binnen de contractuele termijn (zie Duur van het Abonnement) ;
  • (v) de Abonnee de Dienst gebruikt anders dan waarvoor de Dienst is bedoeld, of in strijd met de rechten van derden;
  • (vi) de Abonnee één of meer van zijn (overige) verplichtingen jegens WEBTRAINER niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.


b) WEBTRAINER is gerechtigd de Overeenkomst en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval het faillissement van de Abonnee is aangevraagd, de Abonnee onder curatele is gesteld, de Abonnee onder bewind is gesteld, de Abonnee in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat de Abonnee anderszins niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen.

3. Vertrouwelijkheid.

De Abonnee gaat ermee akkoord dat de diensten die door WEBTRAINER worden aangeboden vertrouwelijk zijn en niet ter beschikking mogen worden gesteld aan derden, zonder schriftelijke toestemming van WEBTRAINER, inclusief (onder meer) het materiaal dat beschikbaar is gesteld door WEBTRAINER, de methoden en technieken die door WEBTRAINER en de coaches van WEBTRAINER zijn gebruikt bij het aanbieden van haar Diensten, en de communicatie tussen WEBTRAINER, haar coaches, en de Abonnee.

Abonnee gaat ermee akkoord dat hij/zij het materiaal dat beschikbaar is gesteld door WEBTRAINER niet reproduceert en dat Abonnee eventuele stickers of emblemen ter indicatie dat materiaal het eigendom is van WEBTRAINER niet verwijdert, hetgeen ook geldt voor mededelingen met betrekking tot copyright of vertrouwelijkheid. De Abonnee stemt er ook mee in, dat WEBTRAINER de enige en exclusieve eigenaar is van alle concepten, programma's, ideeën, materialen, copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen die te maken hebben met de diensten die door WEBTRAINER worden geleverd.


4. Promotionele rechten

De Abonnee kan door WEBTRAINER gevraagd worden om toestemming te geven, de naam van Abonnee of diens beeltenis te gebruiken voor promotionele doeleinden.


5. Verantwoordelijkheden van de Abonnee

De Abonnee onthoudt zich van het gebruik van prestatiebevorderende middelen, inclusief verboden middelen, zoals is aangegeven in reglementen van erkende sportbonden en in de wet is vastgelegd.


6. Aansprakelijkheid.

De Abonnee begrijpt en gaat ermee akkoord dat WEBTRAINER geen garantie geeft voor het behalen van individuele resultaten. De Abonnee, en niet WEBTRAINER, is persoonlijk verantwoordelijk voor het behalen van gestelde doelen. Abonnee begrijpt dat fysieke training risico's met zich meebrengt en dat het uiteindelijk lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, het verlies van of schade aan eigendom en mogelijkerwijs zelfs de dood. Abonnee gaat ermee akkoord dat hij/zij de risico's op zich neemt van deelname aan de trainingen en activiteiten die geadviseerd worden door en WEBTRAINER en de coaches van WEBTRAINER.
Abonnee verklaart dat hij/zij van een arts geen negatief advies heeft gekregen om gebruik te maken van de Diensten van WEBTRAINER. De Abonnee ontheft WEBTRAINER van elke eventuele aansprakelijkheid, en zal WEBTRAINER altijd vrijwaren van declaraties, dervingen, kosten of onkosten als het gaat om claims met betrekking tot de dood, persoonlijk letsel, geheel of gedeeltelijke invaliditeit of schade aan eigendommen. Voorgaande bepalingen zijn ook uitdrukkelijk van toepassing op de erfgenamen van de Abonnee en familieleden, kennissen, vrienden en anderen.

De Abonnee verklaart ook dat hij/zij niet lijdt aan een fysieke of psychische aandoening waardoor deelname van de gebruiker aan de advisering van WEBTRAINER schade zou kunnen opleveren aan Abonnee. De Abonnee verklaart dat hij/zij minstens 18 jaar oud is en Abonnee verklaart tevens dat hij/zij ermee akkoord gaat dat WEBTRAINER niet aansprakelijk is voor garanties met betrekking tot producten of promotioneel materiaal die door derden zijn aangeboden aan Abonnees van WEBTRAINER.


7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechtbank in Den Haag. Indien jij een consument bent heb je een termijn van vier weken nadat Admotion schriftelijk heeft aangeven het geschil te willen voorleggen aan de bevoegde rechter te Den Haag, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet a priori bevoegde Rechtbank te kiezen.


8. Algemeen

De voorwaarden in deze overeenkomst mogen niet worden aangepast zonder schriftelijke toestemming van WEBTRAINER en elke poging daartoe zonder toestemming is nietig. Het is de gebruiker niet toegestaan rechten te ontlenen aan deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van WEBTRAINER. Deze overeenkomst vormt het totaal aan afspraken tussen alle partijen met betrekking tot onderhavig onderwerp, waarmee alle eerdere overeenkomsten, mondeling of in schrift, nietig worden verklaard.

WEBTRAINER behoudt zich het recht voor aanvragen voor een Abonnement te weigeren, hetgeen de Bezoeker zo spoedig mogelijk wordt medegedeeld.


9. Copyrights.

Alle producten en materialen op www.webtrainer.com worden beschermd door het auteursrecht zoals is vastgelegd in de Nederlandse wet en zijn eigendom van ADMOTION B.V.

Het is niet toegestaan de inhoud die is gepresenteerd op webtrainer.com, te kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, vertonen, uitvoeren, aanpassen, een afgeleide te maken of op een andere manier te gelde maken, noch is het toegestaan een deel van deze inhoud te distribueren over een netwerk, zelfs als het een lokaal netwerk betreft, noch is het toegestaan de inhoud te verkopen of de inhoud te gebruiken om een database te vullen.

Het is wel toegestaan om materiaal en producten van webtrainer.com te downloaden wanneer het voor eigen gebruik (niet-commercieel) is bestemd, maar alleen als er slechts 1 kopie wordt gemaakt. Het is niet toegestaan het auteursrecht op de gekopieerde inhoud van webtrainer.com te wijzigen of te verwijderen. Het kopiëren van de inhoud van webtrainer.com op een andere wijze dan hierboven beschreven is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van de ADMOTION B.V.


Abonnement WEBTRAINER sport
De voordelen - U ontvangt bij WEBTRAINER sport:

- Een persoonlijk trainingsplan op basis van de intake op de site van WEBTRAINER, uw trainingsdoel en de dagen dat u kunt trainen.
- De mogelijkheid om naast een einddoel tussendoelen aan te geven.
- Een voortdurende bijsturing van training op basis van door u bijgehouden logboek.
- Een coach onafhankelijke begeleiding via WEBTRAINER Sport.
- Altijd beschikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag.
- Overzichtelijk trainingsplan met uitleg van alle oefeningen.


Abonnement WEBTRAINER Coach
De voordelen - U ontvangt bij WEBTRAINER Coach:

- Een persoonlijk trainingsplan op basis van de intake op de site van WEBTRAINER, uw trainingsdoel en de dagen dat u kunt trainen.
- De mogelijkheid om naast een einddoel tussendoelen aan te geven.
- Een bijsturing van training op basis van het door u bijgehouden logboek en overleg met uw coach.
- Een coach afhankelijke begeleiding via WEBTRAINER Coach.
- Overzichtelijk trainingsplan met uitleg van alle oefeningen.
- Een mogelijkheid om direct berichten naar uw coach te zenden.

Duur van het Abonnement
De initiële duur van het Abonnement is bij WEBTRAINER Sport 6 maanden, en bij WEBTRAINER Coach 3 maanden. Bij verlenging van het Abonnement is dat altijd voor de duur van 3 maanden. De betaling vindt vooraf plaats ook bij de verlenging van het Abonnement.

Prijs

Abonnement Opstart kosten Maandelijkse kosten
WEBTRAINER Sport €   12.50 €    12.50
WEBTRAINER Coach 2 €   39.50 €    59.00
WEBTRAINER Coach 3 €   49.50
€    99.00
WEBTRAINER Coach 4 €   49.50 €  159.00
WEBTRAINER Coach 5 €   69.50 €  275.00
WEBTRAINER Coach 6 €   79.50 €  449.00


Optioneel:verlengingstermijn.
Details bij verlening:
1. Al u er voor kiest om het WEBTRAINER Abonnement te verlengen dan is de termijn van de nieuwe overeenkomst drie maanden. U hoeft ons daar niet van op de hoogte te stellen. Uw Abonnement wordt automatisch verlengd.
2. Al u er voor kiest om het WEBTRAINER Abonnement te stoppen dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen ( info@webtrainer.com ), minimaal 30 dagen voor het eind van het lopende termijn van de Overeenkomst. In dit schrijven geeft u aan dat u wilt stoppen c.q. uw abonnement opzegt.
3. Tarief van verlenging van Overeenkomst:

Abonnement Maandelijkse kosten
WEBTRAINER Coach 2 €    59.00
WEBTRAINER Coach 3 €    99.00
WEBTRAINER Coach 4 €  159.00
WEBTRAINER Coach 5 €  275.00
WEBTRAINER Coach 6 €  449.00

 

Inspanningsonderzoek.

Bij annuleringen van de gemaakte afspraak, ongeacht de reden van de annulering, binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt 50% van de kosten voor het inspanningsonderzoek in rekening gebracht.